2020-08-01

recent signal exchange
01. 05 july – tash kahn
02. 14 july – john ros
03. 27 july – tash kahn