2019-12-13

tash kahn, 2019 (london, uk)
john ros, 2019 (brooklyn, ny) — response
john ros, 2019 (brooklyn, ny) — bonus